سپاس در یک نگاه

شرکت مهندسی سازه پایش سلامت – سپاس

شرکت مهندسی سازه پایش سلامت سپاس یکی از شرکت­های مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان است که پیشرو و متخصص در زمینه طراحی، ساخت و تأمین تجهیزات تست سازه و همچنین مطالعه و بررسی رفتار استاتیکی و دینامیکی سازه­ها از قبیل فرکانس، مودشکل­ها، میرایی و جابجایی نقاط مختلف سازه تحت اثر بارهای دینامیکی و استاتیکی است.

این واحد فناوری فعالیت خود را از سال 89 در زمینه پایش وضعیت و ارزیابی سلامت پل­ها با مطالعه رفتار استاتیکی و بازدید­های چشمی آغاز نمود، رفته رفته با توجه به نیاز به مطالعه دقیق­تر رفتار واقعی پل­ها و سازه­ها و عدم وجود ابزار­ها و روش­های مناسب در کشور و با توجه به سوابق علمی و اجرایی که در این زمینه در دنیا وجود داشت با طراحی و ساخت تجهیزات تست سازه­ و همچنین استفاده از امکانات روز دنیا فعالیت­های خود را گسترش داد  تا جایی که بتوان وضعیت واقعی سازه­ها را برای بررسی سلامت و همچنین عیب­یابی آنها ارزیابی نمود.

شرکت مهندسی سازه پایش سلامت – سپاس

شرکت مهندسی سازه پایش سلامت سپاس یکی از شرکت­های مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان است که پیشرو و متخصص در زمینه طراحی، ساخت و تأمین تجهیزات تست سازه و همچنین مطالعه و بررسی رفتار استاتیکی و دینامیکی سازه­ها از قبیل فرکانس، مودشکل­ها، میرایی و جابجایی نقاط مختلف سازه تحت اثر بارهای دینامیکی و استاتیکی است.

این واحد فناوری فعالیت خود را از سال 89 در زمینه پایش وضعیت و ارزیابی سلامت پل­ها با مطالعه رفتار استاتیکی و بازدید­های چشمی آغاز نمود، رفته رفته با توجه به نیاز به مطالعه دقیق­تر رفتار واقعی پل­ها و سازه­ها و عدم وجود ابزار­ها و روش­های مناسب در کشور و با توجه به سوابق علمی و اجرایی که در این زمینه در دنیا وجود داشت با طراحی و ساخت تجهیزات تست سازه­ و همچنین استفاده از امکانات روز دنیا فعالیت­های خود را گسترش داد  تا جایی که بتوان وضعیت واقعی سازه­ها را برای بررسی سلامت و همچنین عیب­یابی آنها ارزیابی نمود.

شرکت مهندسی سازه پایش سلامت – سپاس

شرکت مهندسی سازه پایش سلامت سپاس یکی از شرکت­های مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان است که پیشرو و متخصص در زمینه طراحی، ساخت و تأمین تجهیزات تست سازه و همچنین مطالعه و بررسی رفتار استاتیکی و دینامیکی سازه­ها از قبیل فرکانس، مودشکل­ها، میرایی و جابجایی نقاط مختلف سازه تحت اثر بارهای دینامیکی و استاتیکی است.

این واحد فناوری فعالیت خود را از سال 89 در زمینه پایش وضعیت و ارزیابی سلامت پل­ها با مطالعه رفتار استاتیکی و بازدید­های چشمی آغاز نمود، رفته رفته با توجه به نیاز به مطالعه دقیق­تر رفتار واقعی پل­ها و سازه­ها و عدم وجود ابزار­ها و روش­های مناسب در کشور و با توجه به سوابق علمی و اجرایی که در این زمینه در دنیا وجود داشت با طراحی و ساخت تجهیزات تست سازه­ و همچنین استفاده از امکانات روز دنیا فعالیت­های خود را گسترش داد  تا جایی که بتوان وضعیت واقعی سازه­ها را برای بررسی سلامت و همچنین عیب­یابی آنها ارزیابی نمود.

شرکت مهندسی سازه پایش سلامت – سپاس

شرکت مهندسی سازه پایش سلامت سپاس یکی از شرکت­های مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان است که پیشرو و متخصص در زمینه طراحی، ساخت و تأمین تجهیزات تست سازه و همچنین مطالعه و بررسی رفتار استاتیکی و دینامیکی سازه­ها از قبیل فرکانس، مودشکل­ها، میرایی و جابجایی نقاط مختلف سازه تحت اثر بارهای دینامیکی و استاتیکی است.

این واحد فناوری فعالیت خود را از سال 89 در زمینه پایش وضعیت و ارزیابی سلامت پل­ها با مطالعه رفتار استاتیکی و بازدید­های چشمی آغاز نمود، رفته رفته با توجه به نیاز به مطالعه دقیق­تر رفتار واقعی پل­ها و سازه­ها و عدم وجود ابزار­ها و روش­های مناسب در کشور و با توجه به سوابق علمی و اجرایی که در این زمینه در دنیا وجود داشت با طراحی و ساخت تجهیزات تست سازه­ و همچنین استفاده از امکانات روز دنیا فعالیت­های خود را گسترش داد  تا جایی که بتوان وضعیت واقعی سازه­ها را برای بررسی سلامت و همچنین عیب­یابی آنها ارزیابی نمود.

شرکت مهندسی سازه پایش سلامت – سپاس

شرکت مهندسی سازه پایش سلامت سپاس یکی از شرکت­های مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان است که پیشرو و متخصص در زمینه طراحی، ساخت و تأمین تجهیزات تست سازه و همچنین مطالعه و بررسی رفتار استاتیکی و دینامیکی سازه­ها از قبیل فرکانس، مودشکل­ها، میرایی و جابجایی نقاط مختلف سازه تحت اثر بارهای دینامیکی و استاتیکی است.

این واحد فناوری فعالیت خود را از سال 89 در زمینه پایش وضعیت و ارزیابی سلامت پل­ها با مطالعه رفتار استاتیکی و بازدید­های چشمی آغاز نمود، رفته رفته با توجه به نیاز به مطالعه دقیق­تر رفتار واقعی پل­ها و سازه­ها و عدم وجود ابزار­ها و روش­های مناسب در کشور و با توجه به سوابق علمی و اجرایی که در این زمینه در دنیا وجود داشت با طراحی و ساخت تجهیزات تست سازه­ و همچنین استفاده از امکانات روز دنیا فعالیت­های خود را گسترش داد  تا جایی که بتوان وضعیت واقعی سازه­ها را برای بررسی سلامت و همچنین عیب­یابی آنها ارزیابی نمود.